HOME CONTACT SITEMAP FAQ DELTALINK SEARCH 

Water als ordenend principe


De uitdaging

Het ontwikkelen van nieuwe woningbouw of infrastructuur gaat niet altijd goed samen met de wensen van het watersysteem. Sterker nog, veelal gaat dit tegen het watersysteem in. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verharding die een versnelde waterafvoer tot gevolg heeft of het ontstaan van grondwaterproblemen. Technisch zijn we redelijk goed in staat om het watersysteem naar onze hand te zetten, maar vanuit de klimaatsverandering en het duurzaamheidsprincipe willen we dat watersysteem niet meer zoveel tegen de haren in strijken als voorheen. Veel problemen kunnen voorkomen worden door bij de locatiekeuze en het ontwerp meer rekening te houden met het water: water als ordenend principe. Maar dan moeten er wel instrumenten zijn om de kennis van het watersysteem op het juiste moment beschikbaar te hebben en goed communiceerbaar zijn richting plannenmakers en bestuurders. Dit project richt zich op de kennisopbouw en de middelen om de gegevens te presenteren en te gebruiken bij de ontwikkeling van (voorkeurs )alternatieven.

Het belang

Vanuit de Rijksoverheid en de waterbeheerders wordt er gehamerd op het belang om water meer te betrekken in de planvorming. Dit komt naar voren in het advies van de commissie Waterbeheer 21ste eeuw, Nationaal Bestuursakkoord Water, Watertoets en alle regionale en lokale waterplannen. Daarnaast duidt ook de maatschappelijke discussie rondom de plannen om te bouwen in diepe polders en andere hydrologisch ongunstige plaatsen op een maatschappelijke betrokkenheid bij dit thema. Internationaal speelt ook het thema bescherming tegen overstroming en aanpassing aan klimaatsveranderingen een belangrijke rol. Bestuurders en plannenmakers moeten dus wel iets doen aan dit thema, maar de watersector zal haar argumenten moeten kunnen aangeven en communiceren.

De resultaten

Dit project levert in hoofdlijnen de volgende producten op:

  • Instrumentarium voor de ondersteuning van de afstemming tussen de ruimtelijke ordening en het watersysteem. Dit wordt bereikt door een integrale watersysteembeschrijving en een scenariogenerator. Dit instrumentarium is gericht op de communicatie en kent dan ook een gebruikersvriendelijke interface en is bruikbaar voor interactieve sessies.
  • Criteria voor de toetsing van het waterbeheer. Deze criteria gaan over de verschillende waterbeheeraspecten als wateroverlast, droogte, verzilting en bodemdaling. Maar ook de traditionele “waternood”-criteria als grondwaterstanden en hun effect op de functies worden meegenomen. De criteria worden waar mogelijk vertaald naar kosten en baten voor een betere afweging.
  • Verbetering van kennis en competenties voor het succesvol afstemmen van de ruimtelijke ordening en het waterbeheer. Dit product richt zich op de communicatie richting en tussen verschillende belanghebbenden en kennisoverdracht tussen experts. De termen waardering en acceptatie spelen hierbij een rol.

Voor dit project zijn er twee concrete cases waarbinnen gewerkt wordt aan de ontwikkeling en toepassing van de bovenstaande producten. In deze twee gebieden levert dit project dan ook direct toepasbare gebiedsgerichte resultaten op. Over een derde casus wordt op dit moment gesproken. De huidige twee cases zijn:

  • Watersysteembenadering voor de ruimtelijke opgaven in Twente (meer informatie
  • Roads and floods in the flood plains of the Lower Mekong Basin (meer informatie)

Begin 2006 heeft er een artikel in H2O gestaan over de integratie tussen grond- en oppervlaktewatermodellen.

In dit project is voor het eerst succesvol een koppeling gemaakt tussen de standaarden Modflow voor grondwatermodellering en Sobek voor oppervlaktewatermodellering. Tevens is er een nieuwe scenariogenerator gebouwd. Hierop wordt weer voortgeborduurd in een effectvoorspellingsmodel.

Wilt u weten wie nu al participeren in dit project? Kijk dan op de pagina MEEDOEN onder de button Deelnemers

Meer Weten?
De projectleider: Bert Enserink
Email: b.enserink@tudelft.nl
Telefoon: 015 - 27 88 071

Overig nieuws

Publicaties